فصل ششم : کروموزوم ها و میتوز

1- کروموزومها

1- تقسیم سلول در انسان به چه دلایلی صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                     خرداد81

2- نوع کروموزوم های جنسی جانوران زیر را مشخص کنید : (75/0 )                                                                 خرداد81

الف ) ملخ نر                         ب ) پروانه ی ماده                             ج ) پرنده ی نر

3- در کدام جانوران نر الگوی کروموزوم جنسی به ترتیب XO و ZZ است ؟ ( 5/0 )                                            شهریور 81

4- نوکلئوزوم را تعریف کنید ؟ ( 75/0 )                                                            شهریور 81 – شهریور 84- دی 86- شهریور 88

5- هر یک از عبارات ستون 1 با یکی از عبارت های ستون 2 ارتباط منطقی دارد . عبارت های مرتبط را در مقابل هم بنویسید .( 1 )

         ستون 2                                     ستون 1                                                                                    شهریور 81

       جوانه زدن                                    باکتری

DNA    حلقوی                          تولید مثل غیر جنسی

   سلول جنسی                                       ژن

  مولکولDNA                                      میوز   

6- هیستون چیست وچه نقشی دارد ؟ ( 5/0 )                                                                                          خرداد82- 88

7- انواع جهش های کروموزومی را نام ببرید . ( 1 )                                                                                       خرداد82

8- در زیر الگوی کروموزومی تعدادی جاندار مشخص شده است جنسیت هر یک از آنها را بنویسید. ( 1 )                       دی 82

9- الف ) کروماتین چیست ؟  ( 75/0 )                                                                                                     شهریور 83

ب ) در کدام نوع جهش کروموزومی سلول بعد از تقسیم فاقد بعضی از ژن ها می باشد ؟

10- در مورد زیگوت به دو سوال زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                دی 83

الف ) زیگوت هاپلوئیدی است یا دیپلوئیدی ؟

ب ) زیگوت طی کدام فرآیند حاصل می شود ؟

10- از تغییرات ساختار کروموزوم ها (( واژگونی )) را بنویسید . ( 5/0 )                                                        خرداد84- دی 86

11- اصطلاحات زیر را تعریف کنید . ( 5/0 )                                                                                             خرداد84

الف ) سانترومر                           ب ) اتوزوم

12- از انواع تغییر در ساختار کروموزوم جابه جایی را توضیح دهید . ( 5/0 )                                                        خرداد85

13- جنسیت در ملخ XO و پروانه ی ZW را بنویسید  ( 5/0)                                                                        شهریور 85

14- تکثیر سلول با تکثیر یک صفحه از کتاب چه تفاوتی دارد ؟ ( 75/0 )                                                               دی 85

15- جنسیت در ملخ XXو کبوتر ZZ را بنویسید . ( 5/0 )                                                                                دی 85

16- الف ) هیستون ها چه نقشی دارند ؟ ( 75/0 )                                                                                          خرداد86

ب ) در جهش کروموزومی نتیجه ی حاصل از مضاعف شدن چیست ؟

ج ) به چه سلولی هاپلوئید گفته می شود ؟

17- الف ) ژن را تعریف کنید . ( 1 )                                                                                                       شهریور 86

ب ) جنسیت در پروانه ها چگونه تعیین می شود ؟

18- الف ) نوکلئوزوم را تعریف کنید .( 1 )                                                                                         دی 86- شهریور 87

ب ) از تغییر در ساختار کروموزوم ها واژگونی را توضیح دهید .

19- از انواع جهش های کروموزومی جابه جایی را توضیح دهید . ( 5/0 )                                                          خرداد87

20- عبارت زیر را کامل کنید : ( 25/0 )                                                                                                خرداد87- 88

پرنده ای با کروموزوم های ZW از نظر جنسی ........................ است

21- در کدام نوع جهش کروموزومی قطعه ای از یک کروموزوم به کروموزوم همتا منتقل می شود؟ ( 25/0 )                   خرداد88

22- گامت چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                   خرداد88

23- الف – فشرده شدن  DNA به کدام پروتئینها صورت می گیرد ؟( 5/0 )                                                           دی 88

ب – از فشرده شدن آنها با هم کدام ساختار کروماتینی بدست می آید؟

24- نقش هیستون ها را در ساختار نوکلئوزوم بنویسید ( 75/0 )                                                                           خرداد89

ب- باز شدن مجدد پیچیدگی های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز رخ می دهد؟

ج- اگر سیتوکینز از چرخه سلولی حذف شود چه پیامدی خواهد داشت؟

25- جنسیت سلولهای زیر را مشخص کنید: ( 5/0 )                                                                                         خرداد89

45+xy                            76+zw

26- در ساختار نوکلئوزوم چه مولکولهایی شرکت می کنند؟( 5/0 )                                                                   شهریور 89

27- در تخمک ملخ به طور معمول چند کروموزوم جنسی و چند اتوزوم وجود دارد؟ ( 5/0 )                                    شهریور 89

2- چرخه سلولی     

1- الف ) نقش نقاط وارسی در چرخه ی سلولی چیست ؟ ( 75/0 )                                                       شهریور 81 – شهریور 84

    ب ) در کدام مرحله از تقسیم میتوز کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند ؟

2- در مرحله سنتز چرخه سلولی چه عملی صورت می گیرد و در پایان این مرحله کروموزوم چه ساختاری دارد ؟ ( 1 )   خرداد81- 82

3- در دومین مرحله رشد ( G2 ) در چرخه ی سلول چه اعمالی صورت می گیرد ؟( 5/0 )                                        دی 81

4- الف ) در چرخه ی سلول در دومین مرحله ی رشد ( G2 ) چه اعمالی صورت می گیرد ؟ (1 )                             شهریور 84

ب ) در نقاط وارسی چرخه ی سلولی چگونه تنظیم می شود ؟

5- جهش های ژنی به دو طریق چرخه ی سلولی را مختل کرده وبا افزایش تقسیم سلول ها منجر به ایجاد سرطان می شوند این دو روش را بنویسید . ( 75/0 )                                                                                                                              خرداد85

6- جهش چگونه باعث ایجاد سرطان می شود ؟ ( 5/0 )                                                                                 خرداد87

7- ساختارهای چند هسته ای سلول های ماهیچه ی مخطط چگونه ایجاد می شوند؟ ( 25/0 )                                      خرداد88

8- هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه ی سلولی انجام می شود ؟ ( 5/0 )                                                شهریور 88

                           1- همانند سازی میتوکندری                            2- بزرگ شدن سریع سلول

9- هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه سلولی رخ می دهد؟( 5/0 )                                                      دی 88

الف- همانند سازی  DNA                                    ب – همانند سازی سانتریول ها

10- کدام تغییرات ناگهانی منجر به بروز سرطان می شود؟( 5/0 )                                                                     خرداد89

11- در مورد چرخه سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                                   شهریور 89

الف- سانتریول ها ،دقیقا در کدام مرحله مضاعف می شوند؟

ب- در چه مرحله ای از میتوز،کروماتیدهای هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می کنند؟

ج- در هر چرخه سلولی اولین نقطه وارسی بطور دقیق در کدام مرحله قرار دارد؟

3- میتوز و سیتوکینز

1- در کدام مرحله ی از تقسیم میتوز کروماتیده ای خواهری از هم جدا می شوند ؟ ( 5/0 )                                      شهریور 81

2- چگونگی انجام سیتوکینز در سلول های جانوری را بنویسید ( 5/0 )                                                      دی 81 – شهریور 84

3- هر یک از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است ؟ ( 1 )         ورودی رشته های غیر متناظر                        مرداد82

4- همانند سازی میتوکندری در کدام مرحله از اینترفاز صورت می گیرد ؟ (25/0 )                                                 شهریور 83

5- در مورد تقسیم سلول های جانوری به پرسشهای زیر پاسخ دهید ؟ ( 1 )                                                          شهریور 83

6- درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید . ( 5/0 )                                                                                     دی 83

الف ) سانتریول ها و رشته های دوک هر دو از لوله های توخالی ساخته شده اند

ب ) جنس سانتریول ها و رشته های دوک با هم فرق دارد

7- در مورد تقسیم میتوز به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                             دی 83

الف ) در کدام مرحله کروموزوم ها قابل رویت می شوند؟

ب ) در کدام مرحله رشته های کروماتینی به وجود می آیند؟

ج ) در کدام مرحله دوک از بین می رود؟

8- در پروفاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد ؟ ( 1 )                                                                                   خرداد84

9- میتوز را تعریف کنید . ( 5/0 )                                                                                                              دی 84

10- ساختمان وعمل دوک تقسیم را بنویسید . ( 75/0 )                                                                                     دی 84

11- چگونگی انجام سیتوکینز در سلو ل های گیاهی را بنویسید ( 75/0 )                                                                 دی 84

12- هر یک از اعمال زیر مربوط به کدام مرحله از تقسیم میتوز است ؟ ( 5/0 )                                                        خرداد85

الف ) کوتاه شدن رشته های دوک                               ب ) باز شدن پیچیدگی کروموزوم ها

13- سیتوکینز را تعریف کنید . ( 25/0 )                                                                                                      خرداد85

14- الف ) اگر بعد ازمیتوز  سیتوکینز رخ ندهد ساختار حاصل چه ویژگی خواهد داشت ؟ ( 75/0 )                              شهریور 85

ب ) دوک تقسیم چه نقشی دارد ؟

15- در کدام مرحله از میتوز پوشش اطراف هسته تشکیل می شود ؟ ( 25/0 )                                                         شهریور 85

16- جدا شدن کروماتیدهای خواهری وباز شدن پیچیدگی های کروموزوم ها به ترتیب در کدام مرحله ی

تقسیم میتوز رخ می دهد ؟ (  5/0 )                                                                                                              دی 85

17- الف ) نحوه ی تشکیل دوک تقسیم را در میتوز بنویسید . ( 75/0 )                                                                   خرداد86

ب ) دستگاه گلژی در سیتوکینز سلول های گیاهی چه نقشی دارد ؟

18- در مرحله ی آنافاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                      خرداد86

19- در مرحله ی متافاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                     شهریور 86

20- سلول مقابل( شکل صفحه 131 مرحله متافاز )  کدام مرحله ی میتوز را نشان می دهد. ( 1 )                                      دی 86                                                     

ب ) شکل این سلول را در مرحله بعد رسم کنید .

21- سیتوکینز در سلول هایی که دیواره ندارند چگونه انجام می شود ؟ ( 5/0 )                                                         خرداد87

22- عبارت زیر را کامل کنید : (25/0 )                                                                                                        خرداد87

در تقسیم میتوز هر کروموزوم در مرحله ......................به حداکثر فشردگی خود می رسد

23- الف ) پس از همانند سازی سانتریول دوک چگونه تشکیل می شود ؟ ( 1 )                                                        شهریور87

ب ) در تلوفاز میتوز چه اعمالی انجام می شود ؟

24- در آنافاز میتوز چه وقایعی رخ می دهد؟ ( 5/0 )                                                                                        خرداد88

25- الف ) شکل رو به رو کدام مرحله از تقسیم میتوز را نشان می دهد؟ ( 75/0 )                                                     شهریور 88

ب ) مرحله ی بعد از این مرحله را رسم کنید.

ج ) در پایان تقسیم میتوز این سلول تعداد کروموزوم های هر یک از سلول های دختری را بنویسید

26- در سلول جانوری سیتوکینز  چگونه انجام می شود؟ ( 5/0 )                                                                            دی 88

27- باز شدن مجدد پیچیدگی های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز رخ می دهد؟ ( 75/0 )                              خرداد89

ب- اگر سیتوکینز از چرخه سلولی حذف شود چه پیامدی خواهد داشت؟

+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 15:46 |